W maju 2010 roku Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy podpisał z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji umowę Nr UDA-POIG.01.03.02-04-046/09-00 o dofinansowanie projektu pod tytułem:

„Sposób otrzymywania nowych barwników metalokompleksowych typu 1:2”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.
Projekt realizuje Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy.

Wartość projektu: 290 482,00 PLN
Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 246 909,70 PLN
Okres realizacji: 04.2010 -09.2011

Kierownikiem i wykonawcą projektu jest:
dr inż. Ewa Maćkowska
ema@utp.edu.pl
+48 052 374-90-93