W lipcu 2013 roku Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy podpisał z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji umowę Nr UDA-POIG.01.03.02-04-077/12 o dofinansowanie projektu pod tytułem:

„Ochrona patentowa nowych polimerowych membran inkluzyjnych i immobilizowanych membran ciekłych stosowanych do rozdzielania jonów metali”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.
Projekt realizuje Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy.
Wartość projektu: 245 300,00 PLN
Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 208 505,00 PLN
Okres realizacji: 07.2013 – 06.2015

Wykonawcami projektu są:

dr Elżbieta Radzymińska-Lenarcik
elaradz@utp.edu.pl
+48 052 374-90-65

mgr inż. Katarzyna Witt
Katarzyna.Witt@utp.edu.pl
+48 052 374-90-55