W dniu 8.11.2010 r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu umowę nr 00001-61724-OR0200001/10 o dofinansowanie projektu pod tytułem:

Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych
Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-13”.
Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu interesowi.
Środek 3.5. Projekty pilotażowe.

Projekt realizuje Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.

Wartość projektu: 2 599 440 PLN
Udział Europejskiego Funduszu Rybackiego: 1 949 580 PLN
Okres realizacji: 8.11.2010-31.12.2013

Kierownikiem i wykonawcą projektu jest:
dr hab. inż. Wojciech Weiner, prof. nadzw. UTP
 weiner@utp.edu.pl
+48 052 374-90-82

Zadanie 1.1. Opracowanie bilansu ilościowo-jakościowego rożnych rodzajów surowców odpadowych powstających w Polsce w procesach przetwarzania importowanych łososi z akwakultury oraz określenie możliwości ich pozyskiwania w odpowiednich warunkach sanitarno-higienicznych, na przykładzie wybranego zakładu przetwórstwa łososi.
Zadanie 1.2 Określenie, na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, warunków weterynaryjnych pozyskiwania odpadowych surowców z przetwórstwa łososi przy wykorzystywaniu tych surowców do wytwarzania jadalnych produktów oraz prozdrowotnych suplementów diety, o zwiększonej wartości dodanej.
Zadanie 1.3. Zbadanie, charakterystyka, analiza i ocena czystości mikrobiologicznej i składu chemicznego, w tym składników odżywczych i pro-zdrowotnych, poszczególnych rodzajów surowców odpadowych z łososi, jako surowca do wytwarzania półproduktów i produktów jadalnych oraz suplementów diety.
Zadanie 1.4. Określenie kryteriów i wymogów jakościowych oraz oceny i kwalifikacji poszczególnych rodzajów surowców odpadowych z łososi pod względem ich przydatności technologicznej na produkty żywnościowe, suplementy diety czy, ewentualnie na cele paszowe i techniczne.
Zadanie 1.5. Dokonanie charakterystyki technologicznej poszczególnych rodzajów surowców odpadowych z łososi pod względem ich przydatności na wybrane kierunki do dalszego przetwórstwa.
Zadanie 1.6. Opracowanie sposobu gromadzenia, przechowywania i transportu surowców odpadowych z łososi w warunkach przemysłowych przed ich dalszym przerobem.
Zadanie 1.7. Zbadanie zmian stanu świeżości i jakości surowców odpadowych z przetwórstwa łososi podczas ich przechowywania w różnych warunkach oraz określenie okresu ich trwałości przed dalszym przerobem.
Sprawozdanie – etap I
Zadanie 2.1. Przeprowadzenie badań i prób technologicznych odzyskiwania oleju rybnego z odpadowych surowców z łososi różnymi sposobami, w celu wyrobu postępowania optymalnego do stosowania w warunkach przemysłu rybnego, ze względu na wydajność i jakość oleju.
Zadanie 2.2. Określenie w pozyskiwanym oleju łososiowym składu kwasów tłuszczowych, w tym przede wszystkim zawartości w nich kwasu EPA [C 20:5 n-3] oraz DHA [C 22:6 n-3].
Zadanie 2.3. Określenie możliwości pozyskiwania naturalnych preparatów mineralnych z odpadowych surowców z przetwórstwa łososi i ocena celowości wytwarzania z nich prozdrowotnych suplementów diety, ze względu na zawartość wapnia, fosforu, magnezu, potasu i innych makro- i mikroelementów.
Zadanie 2.4. Analiza możliwych do wykorzystania metod otrzymywania rybnego kolagenu i/lub żelatyny z odpadowych surowców z przetwórstwa łososi oraz wytypowanie metody badań i zastosowania w przemyśle rybnym.
Zadanie 2.5. Określenie możliwości, warunków i sposobów postępowania z odpadowymi surowcami z przetwórstwa łososi o znacznym udziale pozostałości mięsa (świeżego lub wędzonego)- możliwego do odzyskania w rozdrobnionej postaci – oraz określenia kierunków wykorzystywania takiego mięsa w przetwórstwie na spożywcze produkty rynkowe.
Zadanie 2.6. Budowa badawczego stanowiska modelowego do realizacji określonych operacji wynikających z opracowanych technologii przetwórstwa surowców odpadowych z łososi na półprodukty i produkty o zwiększonej wartości dodanej.
Zadanie 2.7. Synteza rezultatów prac badawczo-analitycznych.
Sprawozdanie – etap II
Zadanie 3.1. Opracowanie założeń technologicznych procesów odzyskiwania oleju rybnego z różnych rodzajów surowców odpadowych z przetwórstwa łososi.
Zadania 3.2. Opracowanie technologii (w tym operacji jednostkowych i ich parametrów) uzyskiwania naturalnych preparatów mineralnych z odpadowych surowców z przetwórstwa łososi i ocena ich wartości jako prozdrowotnych suplementów diety, ze względu na zawartość wapnia, magnezu, potasu, fosforu i innych mikro- i mikroelementów.
Zadania 3.3. Opracowanie procesu technologicznego (w tym dobór operacji i parametrów procesu) otrzymywania z odpadowych surowców łososiowych, głównie skór, kolagenu i/lub żelatyny.
Zadanie 3.4. Określenie, dla warunków przemysłowych, sposobu odzyskiwania, pakowania, utrwalania i przechowywania jadalnego (świeżego i wędzonego) rozdrobnionego mięsa, jako półproduktu do przetwarzania na żywnościowe produkty rynkowe.
Zadanie 3.5. Próby technologiczne wykorzystywania odzyskiwanego mechanicznie, rozdrobnionego mięsa łososiowego na modelowe produkty żywnościowe.
Sprawozdanie – etap III
Zadanie 4.1. Opracowanie założeń technologiczno-technicznych do projektu pilotażowej linii przetwarzania odpadowych surowców z łososi, dobór maszyn i urządzeń oraz projekty koncepcyjne urządzeń nietypowych.
Sprawozdanie – etap IV zad 4.1
Zadanie 4.2. Budowa modelowego stanowiska badawczego pilotażowej linii przetwarzania surowców odpadowych z przetwórstwa łososi oraz dostosowanie opracowanych technologii wykorzystywania tych surowców do wdrażania w warunkach przemysłowych.
Sprawozdanie – etap IV zad. 4.2
Zadanie 4.3. Wyprodukowanie próbnych partii wyrobów na badawczym stanowisku modelowym, dokonanie ich charakterystyki mikrobiologicznej i chemicznej pod kątem bezpieczeństwa i wartości prozdrowotnych.
Sprawozdanie – etap IV zad. 4.3
Zadanie 4.4. Opracowanie założeń technologiczno-technicznych do projektowania i budowy pilotażowej linii oraz materiałów promujących półprodukty i produkty o zwiększonej wartości dodanej i opracowane rozwiązania technologiczno-techniczne do ich produkcji.
Sprawozdanie – etap IV zad. 4.4
Podsumowanie – etap IV