Studia stacjonarne, pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów.
Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:
 • Wybrane surowce i półprodukty dla inżynierii materiałowej pochodzenia organicznego
 • Materiały pochodzenia naturalnego
 • Instrumentalne metody i techniki badania materiałów
 • Mechanika techniczna
 • Utylizacja i zabezpieczanie materiałów niebezpiecznych dla środowiska
 • Metody zabezpieczania trwałości materiałów
 • Metody badań powierzchni i warstw subpowierzchniowych w inżynierii materiałowej
 • Mikroskopia elektronowa ciała stałego
 • Podstawy technologii wytwarzania materiałów polimerowych
 • Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD
 • Podstawy komputerowej nauki o materiałach z komputerowym wspomaganiem projektowania materiałowego CAMD
 • Tworzywa, kompozyty polimerowe
 • Przetwórstwo materiałow polimerowych
Absolwent nabywa umiejętności:
 • Posiada znajomość technologii wytwarzania oraz charakterystyk właściwości wszystkich grup materiałów (metali, polimerów, ceramiki, kompozytów oraz nanomateriałów).
 • Posiada umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z inżynierami innych specjalności, konstruktorami i technologami.
 • Dysponuje podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa wynalazczego, bankowego, marketingu i co najmniej dobrą znajomością języka angielskiego, w miarę możliwości, dwu języków obcych.
 • Szeroka wiedza umożliwia prowadzenie małych firm, kierowanie liniami wytwarzania w dużych przedsiębiorstwach, działami kontroli jakości, prowadzenie działalności konsultingowo-projektowych, doradztwa w zakresie doboru materiałów na konkretne wyroby.