Studia stacjonarne, pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów.
Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:
 • Organizacja laboratorium analitycznego
 • Jakościowa analiza chemiczna
 • Ilościowa chemia analityczna
 • Nowoczesne techniki analityczne
 • Zastosowanie spektrometrii mas w analityce
 • Ochrona, monitoring i analiza środowiska
 • Analiza powietrza atmosferycznego
 • Analiza odpadów przemysłowych
Absolwent nabywa umiejętności:
 • Wprowadzania i stosowania metod analizy odpowiednich dla oznaczanego materiału zgodnie z wymaganiami UE.
 • Zaprojektowania nowoczesnego wyposażenia laboratorium.
 • Sposobu pobierania próbek do analizy i posługiwania się nowoczesnymi metodami analizy chemicznej.
 • Wykonania: analizy z zakresu kontroli jakości w laboratoriach przemysłowych, analiz kryminalistycznych, analizy w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska.
Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:
 • Organizacja laboratorium analitycznego
 • Jakościowa analiza chemiczna
 • Ilościowa chemia analityczna
 • Nowoczesne techniki analityczne
 • Chemia żywności
 • Metody enzymatyczne w analityce spożywczej i chemicznej
 • Podstawy technologii żywności
 • Analiza surowców i ocena produktów przemysłu spożywczego
 • Mikrobiologia żywności
 • Toksykologia żywności
 • Podstawy analizy sensorycznej
 • Żywność funkcjonalna
 • Analiza i unieszkodliwianie ścieków przemysłu spożywczego
Absolwent nabywa umiejętności:
 • Wprowadzania i stosowania metod analizy odpowiednich dla oznaczanego materiału zgodnie z wymaganiami UE.
 • Zaprojektowania nowoczesnego wyposażenia laboratorium.
 • Sposobu pobierania próbek do analizy i posługiwania się nowoczesnymi metodami analizy chemicznej.
 • Wykonania: analizy z zakresu kontroli jakości w laboratoriach przemysłowych, analizy w instytucjach zajmujących się kontrolą i badaniem żywności, a także w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.