Działalność naukowo badawcza
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

 • właściwości, struktura i trwałość związków koordynacyjnych,
 • selektywne rozpuszczanie metali, modele matematyczne i programy komputerowe do interpretacji widm masowych,
 • zjawiska katalityczne,
 • fotochemia polimerów oraz synteza i fotochemia barwników,
 • synteza oraz właściwości fizykochemiczne i biologiczne związków organicznych,
 • poszukiwanie nowych przyjaznych dla środowiska technologii organicznych,
 • stany równowagi termodynamicznej układów adsorpcyjnych,
 • właściwości homo- i heterogenicznych powierzchni adsorbentów,
 • adsorpcja cieczy i gazów,
 • modyfikacja i przetwórstwo polimerów (kompozyty z napełniaczami naturalnymi i nanonapełniaczami),
 • wytwarzanie powłok metalowych i organicznych na różnych podłożach,
 • badana korozyjne w sztucznej atmosferze,
 • recykling materiałowy tworzyw polimerowych,
 • technologie ochrony środowiska oraz fizykochemiczne metody oczyszczania ścieków,
 • utylizacja odpadów przemysłowych,
 • biotechnologia i inżynieria procesowa,
 • procesy enzymatyczne i mikrobiologiczne,
 • immobilizacja enzymów do ciągłych procesów biotransformacji,
 • optymalizacja i modelowanie (bio)reaktorów oraz warunków hodowli mikroorganizmów,
 • technologie i aparatura przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • projektowanie urządzeń dla przemysłu spożywczego,
 • aglomeracja i suszenie materiałów sypkich i ziarnistych,
 • otoczkowanie i powlekanie nasion,
 • opracowywanie nowych produktów spożywczych,
 • analiza środowiska, surowców i produktów spożywczych.